suter-tennis_your-best-shot.svg

Privacy policy

1. Rekisterinpitäjä

 

Oy Yritys Ab

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Nimi ja yhteystiedot (esim. puhelin ja sähköpostiosoite)

 

3. Rekisterin nimi

 

Esim.: laatutuote.fi sivuston yhteydenottorekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 

Rekisteri on lokitiedosto asiakkaiden yhteydenottolomakkeella lähettämistä tiedoista.
Tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin toiminnan kehittämiseksi sekä henkilökohtaisemmin tapahtuvaan viestintään mikäli ilmenee uutta tai tärkeää yhtiön tuotteita koskevaa tiedotettavaa.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

 

Yhteydenottajalla on oikeus pyytää tietojen poistamista ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinhoitajalle.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

Luettelo yhteydeottolomakkeen tiedoista

Rekisterinpitäjän muistiinpanoja käydystä viestinnästä

 

6. Tietojen luovutus

 

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Oy Yritys Ab:n käytössä, paitsi Oy Yritys Ab:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Oy Yritys Ab:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Oy Yritys Ab:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 

Rekisteröidyn henkilötiedot hävitetään rekisteröidy pyynnöstä, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

 

 

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Tiedot annetaan kirjallisesti tai asiakas voi tulla tutustumaan niihin erikseen sovittavalla tavalla.

 

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutuminen

 

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti ja asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsitellyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto.

 

11. Muut mahdolliset oikeudet

 

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain osallistujaan tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla.

 

12. Rekisteröidyn informointi

 

Rekisteriseloste on nähtävänä laatutuote.fi verkkosivuilla.